Validation trong laravel

Rate this post

Việc validation trong laravel được thực hiện bởi lớp Validation. Nó có nhiệm vụ validation dữ liệu và trả về lỗi khi không thỏa mãn yêu cầu.

Đối số thứ nhất trong phương thức make là tên cần validation, đối số thứ 2 là hình thức validation, nó có nhiều quy luật và được ngăn cách nhau bởi dấu “|”.

Sử dụng mảng chứng thực

Validating nhiều trường

Khi một thực thể của Validator được lập ra thì phường thức fails (hay passed) được thực thi

Trong trường hợp có lỗi thì bạn có thể xuất thông báo lỗi đó ra từ Validator

Làm việc với thông báo lỗi

Sau khi gọi phương thức messages trên thực thể Validator, bạn cũng nhận lại thực thể  MessageBag, thực thể này cũng có rất nhiều phương thức làm việc với thông báo lỗi

Trả về lỗi đầu tiên cho một trường

Trả về tất cả lỗi cho một trường

Trả về tất cả lỗi cho tât cả các trường

Xác định xem có message cho trường đó hay không

Trả về một lỗi một định dạng

Tag:laravel validator