Thẻ: laravel blade

Blog Laravel 4 Phần 4: Layout và views trong Laravel

Những phần trước: Tạo một blog sử dụng Laravel 4 Phần 1: Models và Seeding Tạo một blog sử dụng Laravel 4 Phần 2: Controllers Tạo một blog sử dụng Laravel 4 Phần 3: Routing Đây là những phần trước của loạt bài “Tạo một blog sử dụng Laravel 4“, trong phần này chúng ta […]

Read More