Thẻ: học laravel

Xây dựng ứng dụng danh sách công việc cần thực hiện sử dụng Laravel [Phần 1]

Chúng ta đã học cách thức xây dựng một ứng dụng trang web để có thể gửi mail và cách như thế nào để sử dụng Blade templates, bây giờ bạn sẽ tìm hiểu sâu về nó nữa đó là học cách thức lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu, cách trình diễn thông […]

Read More