Sử dụng Blade Layouts được mở rộng từ Templates

Rate this post

Mỗi trong HTML đều có những vùng, những phần tử ít khi thay đổi. Những phần tử đó như navigation bar, header, footer. Bởi vậy nên ta xây dựng một Blade layout
Bước 1: Tạo một layout
Tạo app/views/layouts/main.blade.php

Bước 2: Tạo file view được mổ rộng từ layout

Mã html

Đầu ra nội dung của Blade section

Thường ta sử dụng câu lệnh @yield

Trang html sẽ hiện

Bạn cũng có thể đặt giá trị mặc định với @yield

Và khi layout trong laravel blade không có @section(‘content’)thì trang html sẽ

Trình diễn biến trong Blade template

Nếu bạn muốn in nội dung của biến lên trang web, thay vì bạn sử dụng <?php echo $variable; ?>, bạn có thể sử dụng cú pháp {{}} trong Blade template

Nếu tên biến là $name = ‘Chuck’ thì nội dung trên sẽ là Hello Chuck

Nếu bạn muốn in 1 chuổi trong đó có nhiều biên thì bạn có thể sử dụng 3 dâu ngoặc đơn

Cú pháp với biến là giá trị mặc định

Nếu bạn muốn in dấu ngoặc đơn thì thêm ký tự @ phía trước

Sử dụng cấu trúc điều kiển @if trong Blade

Sử dụng cấu trúc điều kiển @unless trong Blade

Sử dụng trong trường hợp mệnh đề sai của if, @if ( ! condition)

Chú thích trong Blade template

Sử dụng bắt đầu {{– và kết thúc với –}}. Bạn cũng có thể chú thích nhiều dòng

Chú ý, trong ghi chú không được đặt ghi chú của PHP vào

Sử dụng cấu trúc điều kiển @for trong Blade

Sử dụng cấu trúc điều kiển @foreach

Cũng giống như PHP, bạn cũng có thể tạo vòng lặp với khóa trong Blade

Sử dụng cấu trúc điều kiển @while  trong Blade

Tag: laravel blade, @section laravel