SQLSTATE[HY000] [1049] Unknown database ‘name_database’

Rate this post

 

error contect databaseKhi gặp lỗi “SQLSTATE[HY000] [1049] Unknown database ‘name_database’ ” chúng ta cần xem lại cơ sở dữ lieu của ta khai đã đúng như thiết kế chưa

Chúng ta sữa file cơ sở dữ lieu trong file app/database.php

Tag: notfoundhttpexception, symfony \ component \ httpkernel \ exception \ notfoundhttpexception