Session trong Laravel

Session trong Laravel
3.26 (65.22%) 23 votes

Như chúng ta đã biết, session là một phần không thể thiếu được trong lập trình web.  Nó giúp việc lưu trữ thông tin của người dùng trong một phiên làm việc. Việc cấu hình nó trong Laravel thật sự là  đơn giản, nó được lưu tại app/config/session.php.

Cách sử dụng sesion

Đặt một giá trị vào trong một giá trị session của mảng

Truy vấn tới session được lưu trữ

Truy vấn một session hoặc trả về giá trị mặc định

Truy vấn tới tất cả session

Kiểm tra xem đã có session tồn tại hay chưa

Remove một đối tượng khỏi session

Remove tất cả đối tượng khỏi session

Tạo ra session ID