Routing trong laravel

Routing trong laravel
4.8 (96.08%) 51 votes

Routing cơ bản


Hầu hết mọi cái route của bạn đều được định nghĩa trong app/routes.php

Route theo kiểu get, được sử dụng khi ta lấy dữ liệu về, ví du: index, show..

Route theo kiểu post , được sử dụng khi ta đẩy dữ liệu lên server, ví dụ: khi ta đăng ký user mới

Khi chúng ta  muốn sử dụng cả hay phương thức  trên thì chúng ta có thể sử dụng như sau

Route có tham số

Route với tham số mặc định

Route ràng buộc bởi biểu thức

Tất nhiên, bạn có thể truyền một mảng ràng buộc khi cần thiêt

Route có filters

Route có filter là cái cách ta tạo ra khi muốn giới hạn quyền truy cập tời route nào, việc này rất hữu ích khi chúng ta phần quyền cho một user nào đó, hay khi truy cập nào một trang nào đó thì cần phải chức thực. Và filter được khai báo tại app/filters.php

Việc sử dụng filter cho route bằng cách như sau

Hay được áp dụng tới controller như sau

Có thể sử dụng nhiều filter trong một route

Route theo tên

Bạn cũng có thể chỉ tới action controller

Bạn cũng có thể sử dụng để gen ra một route hay route trực tiếp

Bạn có thể truy cập tới route đang chạy bằng phương thức sau

Route theo nhóm

Đôi khi bạn cần filters tới một nhóm của route, thay vì chỉ định tới từng filter của route thì ta sử dụng route theo nhóm

Sub-Domain Routing

Route trong Laravel cũng có thể route theo tiền tố của sub domain

Route theo tiền tố

Một nhóm của route có thể được sử dụng trong một tiền tố nào đó

 Tag: laravel beforefilter auth, linkroute laravel