Requests & input trong Laravel

Requests & input trong Laravel
1.5 (30%) 2 votes

Input cơ bản

Bạn có thể truy cập vào tất cả những gì mà người dùng nhập lên bằng phương thức đơn giản trong Laravel. Bạn không cần phải bận tâm HTTP làm việc như thế nào.

Lấy một giá trị nhập lên

Truy vấn giá trị nhập lên, nếu không nó sẽ trả về giá trị mặc định

Kiểm tra xem có giá trị nhập lên hay không

Lấy tất cả giá trị nhập lên từ request

Lấy chỉ một vài giá trị nhập lên từ request

Khi làm việc với form với mảng là giá trị nhập vào thì bạn có thể dùng dấu “.” để truy vấn tới phần tử đó

Old input

Khi mà bạn muốn giữ lại trường giá trị cho lần request sau. Ví dụ như việc bạn chứng thực trường nào đó mà nó bị lỗi thì giá trị đó vẫn còn cho mình chỉnh sửa trên trình duyệt

Flashing Input To The Session

Flashing Only Some Input To The Session

Truy vấn tới Old data

Files trong Laravel

Truy vấn 1 file upload lên

Xác định xem file đó đã có hay chưa

Việc di chuyển file đã upload

Lấy đường dẫn file đã upload

Lấy tên file upload

Lấy phần mở rộng của file đã upload

Lấy size của file đã upload

Thông tin Request