Query Builder trong laravel

Query Builder trong laravel
4.67 (93.33%) 3 votes

Giới thiêu

Query Builder giúp ta trong việc thao tác cỡ sở dữ liệu một cách thuận lợi hơn, giao diện của nó thân thiện để tạo và chạy những truy vấn từ CSDL. Nó thường được sử dụng để thực thi hầu hết những thao tác về CSDL trong ứng dụng của bạn, và làm việc với tất cả những CSDL được hổ trợ.

Câu lệnh selects

Truy vấn tất cả những hàng từ một bảng CSDL

Truy vấn một hàng từ bảng CSDL

Truy vấn một cột từ một hàng đơn

Truy vấn danh sách từ 1 bảng giá trị

Sử dụng mệnh đề select

Thêm mệnh đề select tới một query

Sử dụng từ khóa where

Hoặc câu lệnh

Sử dụng where between

Sử dụng where not between

Sử dụng where trong một mảng

Sử dụng where với giá trị null hoặc có giá trị trả về nhưng lại không đặt giá trị

Order By, Group By, và Having

Offset & Limit

Joins

Câu lệnh join cơ bản

Câu lệnh join trái

Bạn cũng có thể nâng cấp với mệnh đề join

Nếu bạn muốn sử dụng “where” trong mệnh đề join, bạn có thể sử dụng phương thức where và orwhere trong mệnh đề join. Thay vì so sánh 2 cột, những phương thức đó sẽ so sánh thêm cột giá trị lần nữa.

Mênh đề wheres nâng cao

Đôi khi bạn cần tạo mệnh đề where phức tạp như “where exists” hay những mềnh đề where lồng nhau

Query trên sẽ sinh mã SQL:

Câu lệnh tồn tại

Mã SQL

Hàm

Trong Laravel cũng có những hàm trong SQL như

Raw Expressions

Trong một số trường hợp ta cần sử dụng mã SQL nguyên mẫu trong loạt truy vấn của mình. Laravel cung cấp cho bạn phương thức DB::raw

Tăng hoặc giảm giá trị của một cột

Câu lệnh inserts

Chèn một hàng giá trị vào 1 bảng

Nếu bảng có id tự động tăng, thì ban dùng insertGetId để chèn và và lấy Id

Thêm nhiều records vào một bảng

Câu lệnh Updates

Câu lênh Deletes

Xóa 1 record tại một bảng

Xóa toàn bộ record trên bảng

Xóa nội dung của bảng

Câu lệnh Union