Phân trang trong Laravel

Phân trang trong Laravel
2.9 (58%) 10 votes

Trong những frameword khác việc phân trang là vấn đề nam giản với các lập trình viên. Nhưng với Laravel vấn đề này trở nên đơn gian. Mặc định Laravel có 2 loại view để phân trang. View pagination::slider sẽ hiện diện dãy đường link trên cơ sở trang hiện hành. Còn pagination::simple view sẽ show nut “previous” và ”next”, cả 2 loại view này đều tương thích với Bootstrap.

Có nhiều cách thức để phân trang nhưng ta chủ yếu phân trang theo Query Builder hoặc là Eloquent model

Phân trang theo Eloquent model

Trong file Blade

Nếu bạn muốn thể hiện phân trang theo cách của mình, thì bạn có thể chỉnh sữa trong phương thức link

Bạn có thể thêm thông tin của trang qua những phương thức sau

  • getCurrentPage
  • getLastPage
  • getPerPage
  • getTotal
  • getFrom
  • getTo
  • count

Đôi lúc thì bạn muốn tạo theo cách thủ công, bạn có thể sử dụng phương thức Paginator::make

Bạn có thể cho hiện thị đường link theo cách của mình

Ví dụ trên đường link sẽ như sau http://example.com/custom/url?page=2

Thêm một vài lựa chọn cho đường link của phân trang

Trên trình duyệt sẽ hiện thị như sau

Tag: pagination laravel, laravel 5 pagination