Lỗi sử dụng sai phương thức POST và GET trong file routes

Rate this post

Bạn sẽ thấy lỗi

Trong file routes.php không có phương thức GET mà chỉ có phương thức POST

Mà trên trình duyệt ta lại gỏ địa chỉ /contact (Địa chỉ này thuộc phương thức GET). Dẫn đến tình trạng Laravel sẽ thông báo lỗi như trên cho chúng ta.

Cách sử xý đoạn code trên là ta thêm phương thức get vào file routes