Laravel 4 Debugbar

Rate this post

Công cụ debug trong framework là rất cần thiết, nó giúp ta trong việc sớm phát hiện ra lỗi. Tất nhiên Laravel cũng không thể thiếu công cụ đó. Gói Laravel 4 debugbar tích hợp PHP Debug Bar trong Laravel.

Gói này bao gồm một số tính năng nổi bật sau

  1. QueryCollector: Hiện tất cả những truy vấn, bao gồm cả thời gian
  2. RouteCollector: Hiện những thông tin của route hiện tại
  3. ViewCollector: Hiện những view được tải lên trong lúc đó
  4. EventsCollector:Hiện tất cả những sự kiện
  5. LaravelCollector: Cho ta biêt version của Laravel và môi trường phát triển ứng dụng
  6. ConfigCollector: Hiện những giá trị từ file config

 

debugbar laravel

Hướng dẫn cài đặt

Yêu cầu phải có tên gói này trong file composer.json và chạy câu lệnh composer update nơi của sổ CMD

Sau khi chạy update xong ban thêm ServiceProvider tới mảng providers  trong file app/config/app.php

Nếu bạn muốn sử dụng facadeđể thông báo log, thì bạn thêm facadetrong file app.php

OK, như vậy ta cấu hình đã xong

Bây giờ ta muốn bật hay tắt debug chỉ cần vào file app.php bật true hay false là được

Tag: laravel-debugbar, barryvdh/laravel-debugbar, debugbar laravel