Kết nối cơ sở dữ liệu trong Laravel

Rate this post

Cấu hình

Laravel kết nối tới cơ sở dữ liệu và chạy truy vấn cực kỳ đơn giản. Cấu hình nằm tại file app/config/database.php. Trong file này thì định nghĩa tất cả những loại kết nối cơ sở dữ liệu, tât nhiên là chúng cũng có loại cơ sở kết nối mặc định. Những ví dụ dưới đây được áp dụng cho tất cả những loại cơ sở dữ liệu mà được cung cấp trong file này.

Hiện tại thì Laravel hổ trợ những hệ thống cơ sở dữ liệu sau: MySQL, Postgres, SQLite, và SQL Server.

Việc đọc/ ghi những kết nối

Đôi lúc ban chỉ muốn kết nối tới cơ sở dữ liệu sử dụng câu lệnh SELECT, và những câu lệnh phổ biến khác như INSERT, UPDATE, và DELETE. Những việc này đối với Laravel thật sự là đơn giản, nhưng ngoài những thứ đó thì Laravel muốn làm những thứ khác hay hơn nữa như raw queries, query builder, hay Eloquent ORM.

Để xem cách kết nối như thế nào thì ta xem cấu hình bên dưới

Chạy câu lệnh truy vấn

Khi mà bạn đã kết nối cơ sở dữ liệu, bạn có thể chạy câu lệnh truy vấn sử dụng lớp DB.

Chạy một câu lệnh truy vấn

Phương thức select luôn trả về một mảng kết quả

Chạy câu lệnh insert

Chạy câu lệnh update

Chạy câu lệnh delete

Ghi chú: Câu lệnh insert và câu lệnh delete luôn trả về con số record bị ảnh hưởng

Transaction cơ sở dữ liệu

Để thao tác những câu lệnh bên trong transaction cơ sở dữ liệu, bạn có thể dùng phương thức transaction.

Ghi chú: Bất kỳ biệt lệ nào cũng được đưa vào transaction, và transaction cũng sẽ thực thi rollback một cách tự động

Đôi khi bạn muốn bắt đầu transaction

Bạn cũng có thể rollback qua phương thức

Cuối cùng thì bạn cần commit nó lên

 Tag: laravel datatable