HTML trong Laravel

Rate this post

Sinh link thành file Javascript

Mã html

Sinh link thành file CSS

Mã html

Sinh link thành thẻ image

Mã html

Bạn có thẻ thêm thuộc tính alt với đối số thứ 2

Mã html

Bạn còn có thể thêm thuộc tính class, id vào đối số thứ 3

Mã html

Sinh link trong laravel

Mã html

Bạn thêm đối số thứ 2 vao

Mã html

Đối số thứ 3 nếu thêm vào nó sẽ là 1 mảng, nó cho phép bạn chỉ định thuộc tính khác tới tag

Mã html

Ren 1 link tới tên route

Nó phụ thuộc vào file app/route.php, nếu file này không có tên route đó, nó sẽ báo lỗi

Mã html

Bạn muốn hiện diện 1 tiêu đề, thì có thể thêm đối số thứ 2 vào

Mã html

Nếu trong route của bạn có tham số thì bạn phải thêm vào đối số thứ 3 vào

Mã html

Nếu cần thêm thuộc tính css thì có thể thêm vào đối số thứ 4

Mã html

Sinh ra link tới action trong cotroller

Chú ý rằng controller và action phải tồn tại và chúng phải được khai báo trong file route

Mã html

Bạn có thể thêm tiều đề vào như đối số thứ 2

Mã html

Nếu phương thức action controller của bạn có tham số, thì bạn cũng có thể  thêm vào, khai thêm vào mảng đơn giản

Mã html

Trường hợp có thêm css, thì sẽ thêm vào đối số thứ 4

Mã html

Tạo thư mục menu

Mã html

Nếu phàn tử cũng là 1 mảng thì danh sách con sẽ được sinh ra

Mã html

Ngoài ra nó cũng có thể thêm css

Mã html