Gửi Emails trong Laravel 4 áp dụng với Gmail

Rate this post

Gửi mail là một yếu tố không thể thiếu trong ứng dụng web. Thông thường thì mail được gửi khi chúng ta đăng ký mới thành viên, hay chúng ta quen password.

Mail Configuration

Trước khi chúng ta gửi mail với Laravel 4 thì chúng ta cần cấu hình app/config/mail.php file. Với những thồng số sau:

Option Description
driver The mailing driver you’d like to use. By default, this is set to SMTP, but you can also change it to use PHPs mail feature or Sendmail instead.
host This is your SMTP server’s host address.
port Your SMTPs port.
from This allows you to set the from field in your email, so that all emails are sent from the same address.
encryption This is the encryption protocol that will be used whenever emails are sent.
username This is your SMTP username.
password This is your SMTP password.
sendmail This is the path to where Sendmail can be found on the server, when using the sendmail driver.
pretend When set to true, emails will be logged to a log file, rather than actually sending a real email message.

Sending Mail With Gmail

Đây là bài hướng dẫn sẽ sử dụng GMAIL để gửi một thông báo dơn giản tới người dùng. Muốn làm được điều này trước tiên bạn phải có account gmail trước, gồm username/password. Và chúng ta chỉnh sửa file app/config/mail.php như sau:

 

Sending Mail

Example Code

Trong ứng dụng này khi mà người dùng đăng ký thành công, thì hệ thống sẽ gửi 1 email chào mừng tới người dùng.  Với Laravel thì sử dụng phương thức Mail::send(). Với nội dung như sau:

Chúng ta chỉnh sửa lại file đăng ký như sau:

 

Creating the Email View File

Bây giờ chúng ta cần lập file welcome. Trong thư mục app/views/users tạo thêm foder mails và đặt file welcome.blade.php trong đó, với nội dung như sau:

 

Bây giờ chúng ta hãy test nó:

trên trình duyệt gỏ: localhost:8000/users/register

laravel-auth-create-user

Và rồi click đăng ký. Đăng ký thành công rồi vào mail kiểm tra lại

laravel-auth-emai-sent

Thật tuyệt với, email của ta đa nhận được mail từ hệ thống.

 Tag: smtp của gmail