Eloquent ORM trong Laravel

Eloquent ORM trong Laravel
3.5 (70%) 2 votes

Giới thiệu

Eloquent ORM lầm việc trên cơ sở ActiveRecord trong CSDL của bạn. Mỗi bảng CSDL sẽ được ánh xạ qua “Model”, và model này được sử dụng để tương tác với bảng.

Trước khi bắt đầu thì bạn cần kết nối với CSDL tại app/config/database.php.

Hướng dẫn cơ bản

Để bắt đầu sử dụng, hãy tạo một model Eloquent, model này nằm tại thư mục app/models.

Khi model đã được định nghĩa, bạn có thể bắt đầu thao tá trên nó. Lưu ý rằng cột  updated_at và created_at nên được tạo tự động, nếu bạn không muốn nó tạo tự động ngày giờ thì bạn có thề đưa thuộc tính $timestamps về false

Truy vấn tất cả record

Truy vấn 1 record bởi khóa chính

Truy vấn 1 record bởi khóa chính nếu không nó ném qua biệt lệ

Đề đăng ký xử lý lỗi thì ta phải kích hoạt ModelNotFoundException

Truy vấn sử dụng  Eloquent Models

Tất nhiên bạn cũng có thể sử dụng hàm trong query builder

Nếu bạn không muốn sử dụng hàm trong truy vấn của mình thì bạn có thể sử dụng whereRaw:

Insert, Update, Delete

Đề tạo một record mới trong bảng CSDL, đơn giản bạn tạo một thực thể của model và gọi phương thức save

Sử dụng phương thức Create

Updating

Đề cập nhật một Model, bạn có thể truy vấn nó, thay đổi thuộc tính và lưu nó lại

Đôi khi bạn muốn lưu không chỉ nó, mà toàn bọ những gì liên quan tới nó thì bạn sử dụng phương thức push

Bạn có thể chạy câu lệnh update để truy vấn model được đạt lại

Xóa một record tồn tại

Để xóa một record, đơn giản bạn gọi phương thức xóa

Xóa bằng khóa

Tất nhiên, bạn cũng có thể xóa theo kiểu query

Tag:laravel firstornew, laravel firstorcreate, eloquent findorfail