Đa ngữ trong Laravel

Đa ngữ trong Laravel
4 (80%) 9 votes

Laravel cung cấp lớp Lang cho phép bạn hiện thị thông báo cho những ngôn ngữ khác nhau tùy thuộc vào vùng vị trí địa lý. Điêu này dễ dàng cho chúng ta khi xây dựng ứng dụng web đa ngữ.

File ngôn ngữ được lưu trong cây thư mục app/lang. Trong thư mục này nó chia thành nhiều thư mục con cho những ngôn ngữ mà ứng dụng hổ trợ.

Lấy thông tin một hàng từ file ngôn ngữ

Nếu bạn lấy thông báo của một ngôn ngữ nào đó, bạn dùng phương thức Lang::get()

Bạn cũng có thể sử dụng hàm trans, hàm này là một cách viết tắt của hàm Lang::get

Khi bạn sử dụng phương thức này, nó sẽ tìm trong bảng ngôn ngữ tại vị trí cư trú, nếu không có tại vị trí đó thì nó sẽ lấy từ khóa tại vị trí gốc.

Ở ví dụ trên, nó sẽ tìm trong app/lang/XX/message.php với từ “hello”. (Với vị trí cư trú lả XX)

Nếu thông báo bạn muốn có placeholders thì ở phương thức trên, bạn có thể thêm đối số thứ 2 vào nó

Đoạn code trên, đầu ra sẽ là “Hi there, Chuck”.

Bạn muốn sử dụng ngôn ngữ nào đó, mà không cần tới vị trí cư trú thì bạn có thể thêm ngôn ngữ vào đối số thứ 3

Kiểm tra key của nước hiện tại có tồn tại hay không

Nếu bạn muốn kiểm tra key của nước nào đó có tồn tại hay không

Đặt ngôn ngữ mặc định